Be going to kalıbının tahmin için kullanılışı
29 Mayıs 2011
Birinci şahısta will ve shall
30 Mayıs 2011

Gelecek zamanın kullanışları

Gelecek zamanın kullanışları
Konuşan kişinin gelecekle ilgili görüş, varsayım, tahminlerini ifade etmek için
kullanılır. Bunlar, assume, (sanmak), be afraid (korkmak), belfeel sure (emin
olmak), believe, daresay (şunu söyleyebilirim ki) doubt (emin olmamak, kuş-
kulu olmak), expect, hope (ümid etmek), know (bilmek), suppose, think,
wonder (merak etmek) gibi fiiller ie sunulurlar, ya daperhaps (belki), possibly
(bir olasılıkla), probably (belki de), surely (kuşkusuz) gibi zarflarla birlikte
bulunurlar. Ancak bunlar olmadan da söylenebilirler:
(I’m sure) he’Il come back. : (Eminim) gelir/gelecek.
(I suppose) they’I! sel! the house. : (Sanırım) evi satarlar.
(Perhaps) we’ll find him at the hotel. : (Belki) onu otelde buluruz.
They’li (probably) wait for us. : Bizi (herhalde) beklerler.
Gelecek zaman, bir zaman ifadesi olsa da olmasa da kullanılabilir. Burada
be going to da kullanılabilir, fakat eylemi daha olası ve (zaman belirten bir
ifade yoksa) daha yakın bir gelecekteymiş gibi gösterir: ‘He’ll build a house
(Bir ev inşa eder)’, yalnızca ‘this is my opinion (Bu benim görüşüm)’ demek-
tir; evi yapma işinin ne zaman başlayacağını söylemez. Fakat ‘He’s going to
build a house (Bir ev inşa edecek)’, onun bu kararı almış olduğunu ve her hal-
de yakında işe başlayacağını gösterir.
Gelecek zaman, gelecekte yineleneceğini varsaydığımız ve düzenli olarak yi-
nelenen eylemler için de kullanılır;
Spring wil! come again. : Sonbahar yine gelecek.
Birds will build nests. : Kuşlar yuva yapacak.
People wil! make p/ans. : İnsanlar planlar yapacak.
Other men wil! climb these stairs and sit at my desk. : Başka adamlar
bu basamakları geçip makamıma oturacak.
(Burada wil! be cominglbuildinglmakinglc/imbinglsitting de kullanılabilir.)
C Gelecek zaman; şart, zaman ve bazen amaç cümleciklerinde kullanılır:
If I drop this g/ass it wil! break. : Bu bardağı bırakırsam kırılır.
When it gets warmer the snow wil! start to melt. : Havalar ısındığında
karlar erimeye başlar.
I’m putting this /etter on top of the pile so that he’ll read it first. : Bu
mektubu yığının en üstüne koyuyorum ki önce onu okusun/Önce bu mek-
tubu okusun diye onu .
Anlam gelecek zamanda olsa bile if’li cümlecikte ya da zaman cümleciğinde
gelecek zaman kullanmadığımıza dikkat ediniz. Örneğin:

He wi/! probably be Iate. : Her halde geç kalır. Fakat if he is Iate.
(Gecikirse … ) ve
lt wi/! get warmer soon. : Hava yakında ısınır. Fakat
When it gets warmer . . . : Hava ısındığında …
Duygu, duyu, düşünce, iyelik, vb. gösteren fiiller örneğin yardımcı fiiller, du-
yu, duygu, düşünme, iyelik fiilleri, vb. (Bak: 168) geleceği normalolarak gele-
cek zamanla gösterirler, ancak bazen be going to da kullanılabilir:
He’lI be here at six. : Saat altıda burada olur.
She’ll wonder where you are. : Senin nerede olduğunu merak eder.
You’lI have time for tea. : Çaya zamanın olur.
They’li know tonight. : Bu gece haberleri olur.
Basit gelecek zaman özellikle gazetelerde ve haber yayınlarında, gelecekle il-
gili-planların ve hava tahminlerinin biçimsel duyuruları için kullanılır. Konuş-
mada bu tür ifadeler genellikle şimdiki zamanda süreklilik (present continuous)
ya da going to biçimiyle (yalnızca planlar için) veya şimdiki zamanda sürekli-
lik yapısıyla ifade edilir:
NEWSPAPER: The President wi/! open the new heliport tomorrow. : GA-
ZETE: Başkan yeni helikopter alanını yarın açacak.
The fog will persist. : Sis kalkmayacak.
Fakat ortalama bir okuyucu/dinleyici:
The President is going to open/is opening : … açacak/açıyor.
The Ios is going to persist/continue … : kalmayacak/sürecek.
der.
won’t, olumsuz bir niyeti ifade etmek için bütün kişiler iç in kullanılabilir.
Dolayısıyla, He won’t pay (Ödemiyor/Ödemez), ya He refuses to pay (Öde-
meye yanaşmıyor) ya da [ don’ı think he ‘II pay (Ödeyeceğini sanmıyorum) an-
lamındadır.
I1we will, olumlu niyeti ifade edebilir, (Bak: 201) fakat he/you/they will nor-
malolarak niyet belirtmez. Bazen Mv son/brotherlhusband vb. will helo vou
(Oğlum/erkek kardeşim/kocam vb. size yardım eder) gibi cümlelerde böyle bir
iş görüyor gibi görünebilir, fakat niyet özneden çok konuşana ait olabilir.

5 günde ingilizce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir