Gelecek zaman örnekler
02 Haziran 2011
Gelecek zaman ingilizce cümleler
03 Haziran 2011

Future perfect continuous tense konu anlatımı

Gelecek öncesi (fut. perf.) ve gelecek öncesinden gelen süreklilik
(fut. perf. cont.) yapıları
Gelecek öncesi

Birinci şahıslar için will/shall + miş’li mastar (perf. infinitive); öteki şahıs-
larda will + miş’li mastar:
Kullanımı
Normalolarak by ile başlayan bir zaman ifadesiyle kullanılır: by then, by that
time, by the 24th (o zamana dek, 24’üne dek):

By the end of next month he wi/l have been here for ten years. : (Gelecek
ayın sonuna kadar burada on yıldır bulunuyor olacak) Gelecek ayın so-
nunda burada onuncu yılı dolacak.

Bu fiil yapısı, gelecekteki belli oir zaman geldiğinde artık geçmişte kalmış oıa-
cak ya da az önce tamamlanmış olacak bir eylem için kullanılır. Bugün gün-
lerden 3 Aralık diyelim; David 13 Aralıkta gireceği sınavın telaşı içindedir. Bir .
parti vermeyi düşünen birisi şöyle der:

We’d better wait till14 December. David will have had his exam by then,
so he’/I be ab/e to enjoy himse/f. : Ayın 14’üne kadar bekleyelim. David
o zamana dek sınavına girmiş olacak ve (partide) eğlenebilecek.

Ayrıca:

i save i50 a month and i started in January. So oy the end of the year
i willishall have saved i600. : Ayda 50 sterlin biriktiriyorum. Ocak’ta baş-
ladım. Onun için yıl sonuna dek 600 sterlin biriktirmiş olacağım.
BILL (Tom’un bodrumuna bakarak): You ‘ve got over 400 bo tt/es. How
/ong will that /ast you? Two years?
TOM: Not a hope. i drink eight bott/es a week. I’ll have drunk all these
by the end of this year.
BILL: 400 şişeden çok var. Bu sana ne kadar dayanır? İki yıl mı?
TOM: Hiç sanrnam. Haftada sekiz şişe içiyorum. Yıl sonuna kadar bü-
tün bunları içmiş olurum.

Gelecek öncesinden gelen süreklilik (fut. perf. cont.)

Birinci şahıslarla willishall have been + şimdiki zaman ortacı öteki kişilerle will have been + şimdiki zaman ortacı.

Gelecek öncesi fiil yapısı gibi bu da normal olarak by’la başlayan zaman ifadeleri ile birlikte kullanılır:

By the end of this year he’ll have been acting for thirty years. : Ayın sonuna kadar otuz yıldır aktörlük yapıyor olacak =Ay sonunda aktörlüğünün otuzuncu yılı dolacak.

Gelecek öncesinden gelen süreklilik yapısının gelecek öncesi (fut. pert.) ile iliş-
kisi; şimdi öncesinden gelen sürekliliğin (pres. perf. cont.) şimdi öncesiyle olan
ilişkisine benzer. Yani gelecek öncesinden gelen süreklilik, şu durumlarda, ge-
lecekte süreklilik (fut. cont.) yapısının yerine kullanılabilir:
Eylem sürekli ise:

By the end oj the month he w/i! have been living/working/studying here
for ten years. : Ayın sonuna geldiğimizde burada oturuşunun/çalışmaya
başlamasının/eğitiminin onuncu yılını bitirmiş olacak.
2 Eylem, sürekli bir eylem olarak ifade ediliyorsa:
By the end of the month he will have been training horses/c/imbing
mountains for twenty years. : Bu ayın sonuna kadar yirmi yıldır at eğiti-
yor/dağlara tırrnanıyor olacak = Bu ayın sonunda, at eğitişinin/dağcılı-
ğa başlayışının yirminci yılını bitirmiş olacak.
Ancak atların ya da dağların sayısını verirsek ya da eylemi herhangi bir bi-
çimde parçalarsak gelecek öncesini kullanmaııyız:
By the end of the month he wil/ have ıramed 600 horses/climbed 50
mountains. : Bu ayın sonunda, 600 at eğitmiş/SO dağa tırmanmış olacak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir